กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ CoPs ครั้งที่ 3/2564

9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายสิงหา กิติกังวล นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs: Communities of Practices) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2564 หัวข้อ “การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยมีนายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ