ตรวจประเมินโรงงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคู่มือ Good Factory Practice (GFP)

15 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ สุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินโรงงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคู่มือ Good Factory Practice (GFP) โดย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์-โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิดในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ให้ขับเคลื่อนการดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบการโรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ณ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประกอบกิจการผลิตยางแท่ง STR20