วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเศรษฐา ขันตี อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายปิติกร ประทุมชาติ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ GISTDA ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อการเฝ้าระวังเพื่อลดผลกระทบของการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 และการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติในโรงงานขนาดใหญ่ ด้วยระบบเฝ้าระวังจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายวีระกิตต์ รันทกิจธนวัชร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมฯ