วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเศรษฐา ขันตี อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน จัดประชุมเพื่อพิจารณากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกอบด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ สรุปผลการคัดเลือกจำนวน 4 กลุ่มวิสาหกิจ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบ้านสะง้อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านโนนม่วง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจบ้านไร่สุขสันต์ และกลุ่มทอผ้าสะใบ