วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเศรษฐา ขันตี อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายปิติกร ประทุมชาติ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ที่มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ